Studia

Charakterystyka studiów

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 6 semestrów, przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Plan studiów realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych, symulacji medycznej, praktyki zawodowej oraz samokształcenia. Integralną częścią studiów jest również obóz szkoleniowo-sprawnościowy w trakcie którego studenci zapoznają się z podstawowymi technikami ratownictwa górskiego i wodnego.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym obejmują między innymi: Kwalifikowaną pierwszą pomoc, Medyczne czynności ratunkowe z elementami farmakoterapii, Ostre stany internistyczne, Chirurgię, Traumatologię narządu ruchu, Położnictwo i ginekologię, Ratownictwo taktyczne, Ratownictwo medyczne w urazach, Pediatrię, Psychiatrię, Podstawy medycyny ratunkowej, Intensywną terapię, Neurologię, Podstawy chirurgii dziecięcej, Toksykologię, Ratownictwo medyczne w jednostkach wyspecjalizowanych, Ratownictwo przedszpitalne, Medycynę ratunkową, Medycynę katastrof.

W ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych realizowane są między innymi przedmioty: Język angielski, Filozofia i podstawy etyki/ Podstawy bioetyki, Psychologia, Socjologia, Komunikowanie w zespole, Współpraca w zespołach medycznych, Problemy bioetyczne w zawodach medycznych, E-zdrowie

Profil absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia/życia u osób dorosłych i u dzieci oraz wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych i społecznych. Przygotowany jest do realizacji zadań zawodowych Ratownika Medycznego zarówno w podmiotach leczniczych jak i jednostkach udzielających pomocy w fazie przedszpitalnej. Może podjąć prace w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego oraz w morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa. Odpowiadać może również za udzielenie pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostkach realizujących działania antyterrorystyczne, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na lotniskach, w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych, w transporcie sanitarnym i w izbach wytrzeźwień.

Wielkość fontu
Kontrast